ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
053 152 153
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
ติดต่อสอบถาม
053 152 153
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย