ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
ติดต่อสอบถาม
053 152 153
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย