ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
054-431-275
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
054-431-275
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม