ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
032-327239
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
** ทางงานการเงินของโรงเรียนจะทำการออกใบเสร็จรับเงินให้ในทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน (วันทำการ) **
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
032-327239
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์