ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
076-494338
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
076-494338
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา