ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
044-214935
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
เทอม / ปี :
/
ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
044-214935
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา