ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
0-5651-1334
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
0-5651-1334
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม