ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
037 241 091
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสระแก้ว
ข้อควรทราบ -การชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าบำรุงสมาคมฯจะสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนชำระภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 -นักเรียนที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรอง ประกอบการเบิกของผู้ปกครอง ให้ติดต่อที่งานการเงิน อาคาร 4 ห้องงบประมาณ หลังจากชำระผ่านระบบแล้ว 14 วัน -หากเกินกำหนดวันรับชำระเงิน ให้นักเรียนติดต่องานการเงิน อาคาร 4 ห้องงบประมาณ
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
037 241 091
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสระแก้ว