ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
037 241 091
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสระแก้ว
ข้อควรทราบ -การชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าบำรุงสมาคมฯ จะสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนชำระภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 -นักเรียนที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรอง ประกอบการเบิกของผู้ปกครอง ให้ติดต่อที่งานการเงิน อาคาร 4 ห้องงบประมาณ หลังจากชำระผ่านระบบแล้ว 14 วัน -หากเกินกำหนดวันรับชำระเงิน ให้นักเรียนติดต่องานการเงิน อาคาร 4 ห้องงบประมาณ
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
037 241 091
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสระแก้ว